Договір по водопостачанню

Дата: 06.10.2021 15:55
Кількість переглядів: 548

Фото без описуПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

з індивідуальним споживачем у будівлі, приміщення якої є
самостійними об’єктами нерухомого майна, про надання послуг з централізованого водопостачання

 

Смт. Шпиків «___»____________ 20___р.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ШПИКІВ» Шпиківської селищної ради, код згідно з ЄДРПОУ 32396328, в особі директора Сіденка Дмитра Ігоровича, що діє на підставі Статуту (далі - Виконавець), з однієї сторони, та фізична особа ____________________________________________________________________________________________, (прізвище, ім’я та по батькові) що є власником (співвласником, користувачем) індивідуального (садибного) житлового будинку(далі - Споживач), з іншої сторони, а (разом - Сторони), уклали договір про таке:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. Виконавець зобов’язується надавати Споживачеві послугу з централізованого водопостачання (далі — Послуга), а Споживач зобов’язується своєчасно оплачувати надану Послугу за тарифом, встановленим відповідно до законодавства, у порядку, строки та на умовах, передбачених Договором.

2. Виконавець забезпечує якість питної води відповідно до вимог державних санітарних норм і правил з тиском питної води відповідно до параметрів, встановлених державними будівельними нормами, на межі інженерно-технічних систем постачання Послуги Виконавця та інженерно-технічних систем Споживача.

3. Послуга надається Споживачеві безперервно, крім часу перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

4. Інформація про Споживача:

1) власник (співвласник, користувач) будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна та члени його сім’ї (в т.ч. інші особи) які проживають разом з ним – _____________________________ осіб;

(словами) 2) адреса об’єкта водоспоживання:

вулиця ____________________________________________________,будинок № ______, квартира №___,

місто (селище, село) _______________________________________________________________________;

3) номер контактного телефону Споживача _____________________________________________________;

4) абонентський номер Споживача ____________________________________________________________;

Е-mail: ___________________________________________________________________________________;

6) наявність пільг з оплати Послуги на день укладення Договору ____________________________________%;

7) характеристика будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна ( надалі по тексту – будівлі/будівель) надання Послуги:

-Водопостачання (централізоване або свердловина)______________________________________________.

-Водовідведення (міська каналізація або вигрібна яма)_____________________________________________

-Кількість поверхів будинку____________________________________________________________________.

-Встановлені санітарно-технічні прилади: умивальників________, мийок_______, ванн_______,

унітазів______, душових кабін_______, водонагрівачів (газових, електричних)___________.

-Площа зелених насаджень: саду, огороду на полив _________________ кв.м.

-Транспортні засоби на миття_________________ одиниць.

-Басейн (у приміщенні)______м 3., басейн (на вулиці)______м3., періодичність наповнення_______________.

5. Характеристика вузлів обліку води на день укладання Договору:

Найменування та умовне позначення типу засобу вимірювальної техніки

Заводський номер

Показання

3 )

Місце встановлення

Дата останньої періодичної повірки

Міжпові-рочний інтервал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У разі внесення змін до характеристики вузлів обліку води, такі зміни вважаються внесеними до Договору шляхом належного оформлення акта взяття на абонентський облік.

У разі наявності права на пільги Споживач подає Виконавцеві письмову заяву та документи, що підтверджують таке право.

РОЗМІР ПЛАТИ ЗА ПОСЛУГИ

6. Тарифи на послугу з централізованого водопостачання встановлюються уповноваженими законом державними органами або органами місцевого самоврядування відповідно до закону та на день укладання Договору становлять: ____________ гривень за ___________ (з ПДВ);

7. У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну тарифів на Послугу Виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це Споживачу із зазначенням рішення відповідних органів.

Інформація про зміну тарифу надання Послуги доводиться до відома Споживачеві одним із способів: шляхом розміщення на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет або у друкованому засобі масової інформації місцевої сфери розповсюдження (перевага надається друкованим засобам масової інформації органу місцевого самоврядування), або надіслання СМС повідомлення на номер телефону споживача, або розміщення в особистому електронному кабінеті, або у квитанції Споживача, або іншим шляхом визначеним законодавством.

У разі зміни тарифу у період дії Договору, новий тариф застосовується з моменту його введення в дію без внесення додаткових змін до Договору та без підписання Додаткових Угод.

8. Плата за послугу з централізованого водопостачання розраховується виходячи з розміру затверджених тарифів на послугу та обсягу спожитих послуг, визначеного відповідно до законодавства.

ОБЛІК ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

9. Виконавець має право доступу до приміщень у будівлі, де встановлено вузол обліку, вузол комерційного обліку (за нявності), для проведення перевірки їх схоронності, обслуговування та/або заміни, а також для зняття показань.

10. Уповноважені посадові особи органів ліцензування, органів місцевого самоврядування мають право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для проведення перевірки наявності, функціонування таких вузлів та здійснення контролю за правильністю зняття показань.

11. Відповідальність за збереження і цілісність вузла обліку, вузла комерційного обліку (за наявності) покладається на власника (співвласників) будівлі (її частини), в якій вони встановлені, або за Договором на представника власника (співвласників).

12. Для отримання доступу до вузлів обліку Виконавець, уповноважені посадові особи органів ліцензування, органів місцевого самоврядування можуть звертатися до Споживача за допомогою телефонного зв’язку або в письмовій формі за поштовою або електронною адресою, що зазначена у Договорі, щодо доступу до вузлів обліку, вузлів комерційного обліку (за наявності) із зазначенням його мети та дати.

13. Споживач забезпечує у зазначений у зверненні строк доступ представників Виконавця, уповноважених посадових осіб органів ліцензування, органів місцевого самоврядування до вузлів обліку після пред’явлення ними відповідних службових посвідчень. У разі неможливості Споживача у зазначений строк забезпечити такий доступ, інший строк доступу до вузла обліку узгоджується додатково, але не більше ніж два рази на розрахунковий період.

14. Ведення обліку послуг з централізованого водопостачання здійснюється за показаннями вузла обліку/ комерційного/ розподільного обліку, прийнятого Виконавцем на абонентський облік.

У разі наявності у споживача кількох об’єктів водоспоживання, оснащених вузлами обліку, ведення обліку наданих послуг здійснюється з урахуванням показань усіх засобів обліку, прийнятих виконавцем на абонентський облік.

15. Споживач надає щомісяця Виконавцеві інформацію про обсяги споживання послуги з централізованного водопостачання, до передостаннього робочого дня місяця одним з таких способів:

- за тел. 067-989-36-67; 093-480-08-13, -? VIBER : 067-989-36-67; -електронна пошта: kp_shpukiv_pokaznuku@ukr.net

16. Виконавець періодично, не менше одного разу на квартал, проводить контрольне зняття показань вузлів обліку / вузлів розподільного обліку у присутності Споживача або його представника. 17. У разі коли зняття показань вузлів обліку здійснюється Виконавцем або визначеною власником (співвласниками) особою, що здійснює розподіл обсягів Послуги, за допомогою системи дистанційного зняття показань, таке зняття може здійснюватися без присутності Споживача або його представника. 18. Показання вузлів обліку, не взятих на абонентський облік, не беруться до уваги. 19. У разі недопущення Виконавця до відповідного вузла обліку для зняття показань або у разі ненадання у визначений Договором строк Споживачем Виконавцеві показань відповідного вузла обліку Виконавцем протягом трьох місяців приймається середньодобове споживання відповідної Послуги за попередні 12 місяців. Після відновлення надання показань відповідних вузлів обліку Виконавець зобов’язаний здійснити перерахунок за надану Послугу. 20. До встановлення вузла комерційного обліку обсяги споживання наданої Послуги визначаються за показаннями вузлів розподільчого обліку, а у разі їх відсутності - за нормами споживання з розрахунку на одну особу та для ведення особистого підсобного господарства, встановленими органами місцевого самоврядування. 21. У разі виходу з ладу або втрати вузла обліку, вузла комерційного обліку (за наявності) до відновлення його роботи або заміни ведення обліку, розподільного обліку, комерційного обліку (за наявності) обсяги споживання питної води визначаються за нормами споживання з розрахунку на одну особу та для ведення особистого підсобного господарства, встановленими органами місцевого самоврядування. 22. Якщо Виконавцем встановлено факт втручання в роботу вузла обліку, вузла розподільного обліку, вузла комерційного обліку, він вважається таким, що вийшов з ладу. 23. Повірка та заміна вузлів обліку питної води здійснюються Споживачем. Тривалість  повірки (ремонт) засобів вимірювальної техніки та/або допоміжних засобів вузла обліку становить не більш як 30 днів. Несанкціоноване втручання у роботу вузлів обліку, комерційного обліку (за наявності) забороняється. 24. У разі виявлення представниками Виконавця пошкодження або зриву пломб на засобах обліку водопостачання, засобах комерційного обліку водопостачання (за наявності), а також в місцях з’єднань та на запірній арматурі, такий засіб обліку вважається таким, що вийшов з ладу і розрахунок спожитої Послуги проводиться згідно затверджених нормативів (норм) споживання з моменту останнього контрольного знімання показань представником Виконавця, але не більше 12 місяців. 25. Обслуговування, повірка та заміна вузлів розподільного обліку води здійснюються за рахунок Споживача. Тривалість  повірки (ремонту) засобів вимірювальної техніки та/або допоміжних засобів вузла обліку становить не більш як 30 днів, після оплати таких послуг Споживачем. 26. Несанкціоноване втручання у роботу вузлів розподільного обліку забороняється. 27. У разі ненадання Послуги, надання її не в повному обсязі або неналежної якості Виконавець проводить перерахунок вартості Послуги у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та сплачує Споживачеві пеню у розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. 28. Дієздатні особи, які проживають та/або зареєстровані у будівлі Споживача, що користуються Послугою несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями з оплати Послуги.

29. У разі тимчасової відсутності Споживача та інших осіб понад 30 календарних днів (але не більше 60 календарних днів), споживач може письмово повідомити про це Виконавцеві та надати відповідне документальне підтвердження відповідного органу (підтвердження з місця роботи про службове відрядження понад 30 календарних днів, підтвердження про знаходження на стаціонарному лікуванні понад 30 календарних днів). У такому разі Споживач має право на неоплату вартості Послуг (у разі відсутності приладів обліку в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна), а Виконавець має право не нараховувати вартість послуг (у разі відсутності приладів обліку в житловому приміщенні. Письмове повідомлення надається Споживачем не пізніше ніж за дві доби до такої тимчасової відсутності.

30. Споживач, якому для провадження підприємницької діяльності та іншої господарської діяльності на території своїх приватних домоволодінь необхідно отримувати послугу, зобов’язаний звернутися до Виконавця з відповідними документами для внесення змін до Договору.

31. Розрахунковим періодом для оплати послуг є календарний місяць.

Оплата здійснюється не пізніше 25 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом, якщо інше не визначено Договором.

Оплата здійснюється в безготівковій або готівковій формі. За бажанням споживача оплата може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.

У разі авансової оплати Послуги Виконавець періодично один раз на шість місяців здійснює перерахунок плати за фактично надані Послуги, про що повідомляє Споживачеві.

Сплачені Споживачем кошти за Послугу розподіляються Виконавцем з урахуванням попереднього розрахункового періоду. У разі наявності боргу по оплаті за надану Споживачу Послугу, сплачені Споживачем кошти будуть спрямовуватися в першу чергу на погашення такого боргу.

Рахунок (в разі його запровадження) на оплату Послуги формується Виконавцем на основі показань вузла (вузлів) розподільного обліку, вузлів комерційного обліку відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та надається Споживачеві (його представникові) не пізніше ніж за 10 календарних днів до граничного строку внесення плати за Послугу. Рахунок надається у паперовому вигляді. За згодою Споживача рахунок може надаватися в електронному вигляді.

32. У разі несвоєчасного здійснення платежів за Послугу Споживач сплачує пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за Послугу.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

33. У разі наявності заборгованості Споживача, Виконавець зараховує отримані кошти на погашення заборгованості у порядку календарної черговості її виникнення ( в тому числі стягнені судовим рішенням суми заборгованості), навіть якщо в платіжному документі Споживача зазначено будь-який інший період, за який проводиться оплата.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

34. Споживач має право на:

1) підключення в установленому порядку до систем централізованого водопостачання;

2) забезпечення питною водою, якість якої відповідає державним санітарним нормам та правилам, кількість і режим подання якої визначаються на договірних засадах, в обсязі, не меншому від нормативів питного водопостачання;

3) одержання в установленому порядку повної, достовірної, своєчасної інформації про якість питної води та режим її постачання;

4) пред’явлення позовів до суду про відшкодування збитків, завданих внаслідок постачання неякісної питної води, що не відповідає державним санітарним нормам та правилам, інших порушень вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання;

5) своєчасне одержання Послуг належної якості згідно із законодавством і умовами Договору;

6) одержання без додаткової оплати від Виконавця інформації про тарифи, розмір місячного платежу, структуру тарифу, норми Споживання та порядок надання Послуг, а також про їх споживчі властивості;

7) відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання Послуги та незаконного проникнення в належне йому житлове приміщення (інший об’єкт нерухомого майна), якщо вина Виконавця встановлена відповідно до чинного законодавства;

8) зменшення у встановленому законодавством порядку розміру плати за Послугу у разі її ненадання, надання не в повному обсязі або зниження її якості;

9) усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні Послуи протягом строку, встановленого законодавством;

10) неоплату вартості послуги у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності у житловому будинку або іншій будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна, споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови дотримання вимог п. 29 даного Договору;

11) отримання від Виконавця штрафу за перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт у розмірі 0,01 відсотка середньомісячної плати за Послугу за кожну добу такого перевищення, якщо вина Виконавця встановлена відповідно до законодавства;

12) проведення перевірки кількості та якості Послуги у встановленому законодавством порядку;

13) складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням порядку надання Послуги, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;

14) отримання без додаткової оплати інформації про проведені Виконавцем нарахування плати за Послугу (за періодами та видами нарахувань) та отримані платежі;

15) розірвання Договору за умови попередження про це Виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання Договору та допуску Виконавця для здійснення технічного припинення надання Послуги.

35. Споживач зобов’язаний:

1) раціонально використовувати питну воду, не допускати її витоки;

2) не перешкоджати здійсненню контролю за технічним станом інженерного обладнання в приміщеннях;

3) утримувати в належному технічному і санітарному стані власні водопровідні мережі та обладнання;

4) укладати договір про надання Послуги у порядку і випадках, визначених законом. Для належного укладення договору надавати виконавцю правовстановлюючі та інші документи (їх копії);

5) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням Послуги, що виникли з його вини;

6) забезпечувати цілісність пломб, обладнання вузлів комерційного/розподільчого обліку Послуги та не втручатися в їх роботу;

7) проводити за власний рахунок ремонт та заміну санітарно-технічних приладів і пристроїв, обладнання, пошкодженого з його вини, яка доведена в установленому законодавством порядку;

8) оплачувати надану Послугу, за тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у строки, встановлені Договором;

9) допускати у своє житлове приміщення (інший об’єкт нерухомого майна) Виконавця або його представника у порядку, визначеному законом, для ліквідації аварій, усунення неполадок обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань засобів обліку;

10) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства під час проведення ремонту чи реконструкції житлового приміщення (іншого об’єкта нерухомого майна), не допускати порушення законних прав та інтересів учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг, не засаджувати, не забудовувати та не засмічувати, захисну санітарну зону мереж централізованого водопостачання, які пролягають по земельній території, яка належить на праві власності споживачеві;

11) дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг, а також в строк виконувати рекомендації та приписи Виконавця;

12) забезпечувати своєчасну підготовку об’єктів, що перебувають у його власності, до експлуатації в осінньо-зимовий період;

13) у разі несвоєчасного здійснення платежів за Послугу сплачувати пеню в розмірах, установлених Договором;

14) у разі зміни форми власності, ступеня благоустрою будинку (квартири), кількості мешканців, розміру поливної площі, а також у інших випадках, що призводять до зміни кількості спожитої води, протягом 10 календарних днів з дня настання таких змін, надати Виконавцю підтверджуючі документи для внесення змін до Договору, проведення звірки за надану Послугу;

15) щомісячно надавати інформацію про наявні показання засобів обліку холодної води;

16) забезпечувати цілісність засобів обліку води, пломб на них та не втручатися в їх роботу;

17) мати проекти, схеми або виконавчі креслення своїх мереж водопостачання, розміщених як у землі, так і всередині будинків із зазначенням діаметра труб, місць розміщення запірної арматури, санітарних приладів, вузлів обліку та інших приладів (пристроїв);

18) ознайомити всіх осіб, які проживають та/або зареєстровані у будівлі Споживача, що користуються Послугою, з умовами даного Договору;

19) у випадку проходження комунікацій водопостачання, що знаходяться на балансі Виконавця, через земельну ділянку, яка належить Споживачу на праві власності, Споживач зобов’язаний надати безперешкодний доступ Виконавцю до даних мереж для проведення їх огляду, аварійно –відновлювальних робіт, тощо. У таких випадках за відновлення благоустрою території споживача Виконавець не відповідає;

20) дотримуватись правил безпеки, зокрема пожежних та санітарних норм.

36. Виконавець має право:

1) здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будівель, вимагати термінового усунення витоків з водопровідних мереж та обладнання;

2) вимагати від Споживача дотримання правил експлуатації жилих приміщень та прибудинкової території, санітарно-гігієнічних правил і правил пожежної безпеки, вимог інших нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;

3) вимагати від Споживача проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини Споживача, або відшкодування вартості таких робіт;

4) доступу до житлових приміщень (інших об’єктів нерухомого майна) Споживача для ліквідації аварій згідно балансової належності, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань вузлів обліку, вузлів комерційного обліку, вузлів розподільного обліку, що забезпечують облік споживання послуг у будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна, в порядку, визначеному законом і Договором;

5) обмежити (припинити) надання Послуги у разі її неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки визначені у п.31 даного Договору, крім випадків, коли якість та/або кількість такої Послуги не відповідають умовам Договору;

6) звертатися до суду в разі порушення Споживачем умов Договору;

7) отримувати інформацію від споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі споживача, у випадках та порядку, передбачених договором;

8) нараховувати у разі несвоєчасного внесення Споживачем плати за надані послуги пеню у розмірі, встановленому цим договором;

9) у разі виявлення порушень, пов’язаних з отриманням та обліком послуг з водопостачання, видавати відповідні приписи Споживачу;

10) вимагати від споживача надання проектів, схем або виконавчих креслень його мереж водопостачання та водовідведення, розміщених як у землі, так і всередині будинків із зазначенням діаметра труб, місць розміщення запірної арматури, санітарних приладів, вузлів обліку та інших приладів (пристроїв), а у випадках невиконання споживачем зазначених у цьому пункті обгрунтованих вимог виконавця – обмежити (припинити) надання послуг та/або розірвати даний договір;

11) у випадку виявлення Виконавцем витоків нечистот з каналізаційних мереж споживача, Виконавець має право припинити водопостачання до ліквідації Споживачем таких витоків;

37. Виконавець зобов’язаний:

1) забезпечувати виробництво та постачання споживачам питної води відповідно до умов Договору;

2) вживати заходів до забезпечення питною водою у разі порушення функціонування систем централізованого водопостачання (аварійні ситуації);

3) вирішувати питання, пов’язані з порушенням функціонування систем централізованого водопостачання (аварійні ситуації), відповідно до плану оперативних дій із забезпечення споживачів питною водою у відповідному населеному пункті (районі);

4) відшкодовувати збитки, завдані Споживачу внаслідок порушення вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання, що сталося з його вини, яка доведена відповідно до вимог чинного законодавства;

5) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість Послуги згідно із законодавством та умовами Договору, в тому числі шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

6) готувати та укладати із Споживачем договори з визначенням відповідальності за дотримання їх умов;

7) надавати без додаткової оплати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про тарифи, розмір місячного платежу, структуру тарифу, норми споживання та порядок надання Послуги, а також про їх споживчі властивості та іншу інформацію, передбачену законодавством;

8) своєчасно проводити підготовку об’єктів житлово-комунального господарства, в межах балансової належності, до експлуатації в осінньо-зимовий період;

9) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги Споживача і проводити відповідні перерахунки розміру плати за Послугу в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених Договором;

10) вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості Послуги у строки, встановлені законодавством;

12) виплачувати Споживачеві штраф за перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт у розмірі 0,01 відсотка середньомісячної плати за послугу за попередні 12 місяців, за кожну добу такого перевищення;

13) своєчасно реагувати на виклики Споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) Споживача у зв’язку з порушенням порядку надання Послуги;

14) своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням Послуги, що виникли з його вини;

15) інформувати Споживача про намір зміни тарифу на Послугу відповідно до законодавства;

16) відшкодовувати збитки, завдані майну, шкоду, заподіяну життю або здоров’ю Споживача внаслідок неналежного надання або ненадання Послуги та незаконного проникнення в належне йому житлове приміщення (інший об’єкт нерухомого майна), якщо дані обставини виникли з вини Виконавця, встановленої відповідно до законодавства;

17) здійснювати перерахунок вартості послуги за період ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуги, якщо це сталося з вини Виконавця, встановленої згідно вимог законодавства, а також сплачувати пеню у визначеному законодавством порядку та розмірі;

18) відновлювати надання послуги у разі:

- повного погашення Споживачем наявного боргу та оплати вартості робіт з приєднання до мереж централізованого водопостачання, повної оплати рахунків за надану Послугу;

- виконання всіх вимог Виконавця щодо налагодження якісного обліку, технічного стану мереж та запірної арматури, необхідного обладнання.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

38. Сторони несуть відповідальність за порушення їх законних прав та інтересів, невиконання обов’язків взятих Сторонами згідно з умовами цього Договору та чинного законодавства України. Сплата нарахованих сум пені, передбачених даним Договором, не звільняє Споживача від виконання прийнятих на себе зобов’язань по цьому Договору.

39. Споживач несе відповідальність за:

1) невиконання, порушення умов цього Договору;

2) несвоєчасне внесення платежів за Послугу шляхом сплати пені;

3) недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

40. Виконавець несе відповідальність за:

1) невиконання, порушення умов цього Договору;

2)збитки, завдані майну, шкоду, заподіяну життю або здоров’ю Споживача внаслідок неналежного надання або ненадання Послуги та незаконного проникнення в належне йому житлове приміщення (інший об’єкт нерухомого майна), шляхом відшкодування збитків, якщо такі обставини виникли з вини Виконавця, яка встановлена відповідно до вимог законодавства;

3) ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості Послуги, якщо такі обставини виникли з вини Виконавця, яка встановлена відповідно до законодавства;

4) порушення прав споживачів згідно із законодавством, якщо такі обставини виникли з вини Виконавця, яка встановлена відповідно до законодавства.

ПОРЯДОК ОБМЕЖЕННЯ ( ПРИПИНЕННЯ) НАДАННЯ ПОСЛУГ

41. Без додаткового попередження обмежувати або припиняти надання Послуги Споживачеві в точці приєднання мереж останнього до мереж централізованого водопостачання у разі:

- виникнення необхідності оперативного реагування на погіршення якості води і неможливості доведення її до вимог державних стандартів;

- обмеження чи припинення подачі електроенергії Виконавцю;

- виявлення самовільних підключень або субспоживачів на мережах Споживача;

- стихійного лиха, аварій на водопровідних мережах.

42. Виконавець обмежує (припиняє) надання Послуги у разі:

- проведення ремонтних і профілактичних робіт згідно з будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації і користування, положеннями про проведення поточного і капітального ремонтів та іншими нормативно-правовими актами через 10 днів після повідомлення Споживачеві через засоби масової інформації або в інший спосіб, із зазначенням причини та строку обмеження (припинення) в наданні відповідної послуги;

- ліквідації наслідків аварії, повідомивши Споживачеві через засоби масової інформації або в інший спосіб, про таку перерву не пізніше ніж через три години з початку такої перерви. У повідомленні зазначаються причина та строк перерви в наданні відповідної Послуги;

- незадовільного санітарно-технічного стану водопровідних мереж як Споживача так і Виконавця, пристроїв і споруд, які перебувають на балансі Споживача, через 10 днів після повідомлення Споживачеві;

- невиконання Споживачем вимог Виконавця щодо усунення порушень технічної експлуатації, виявлених виконавцем, через 10 днів після повідомлення Споживачеві;

- невиконання Споживачем умов цього Договору щодо оплати за надані Послуги, через 10 днів після повідомлення Споживачеві;

- заяви Споживача про припинення користування Послуги, що надаються згідно даного Договору, якщо це не вплине на водопостачання інших споживачів.

43. Виконавець має право обмежити (припинити) надання відповідної Послуги споживачеві у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиту Послугу протягом 30 днів з дня отримання Споживачем попередження від Виконавця. Обмеження (припинення) надання Послуги здійснюється Виконавцем відповідно до ч. 4 ст.26 Закону України « Про житлово-комунальні послуги».

44. Для обмеження (припинення) надання відповідної Послуги Споживачеві (у разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиту Послугу) Виконавець надсилає Споживачеві попередження про те, що у разі непогашення ним заборгованості з оплати за спожиту Послугу протягом 30 днів з дня отримання попередження надання йому Послуги може бути спочатку обмежено, а потім припинено.

Таке попередження надсилається Споживачеві не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати Послуги, визначеного законодавством та/або Договором.

Попередження про обмеження (припинення) надання Послуги надсилається Споживачеві одним із способів: рекомендованим листом (з повідомленням про вручення), СМС повідомленням на телефонний номер Споживача, шляхом розміщення повідомлення в особистому кабінеті Споживача, шляхом вручення повідомлення наручно).

У разі непогашення Споживачем заборгованості протягом 30 днів з дня отримання попередження Виконавець має право обмежити (припинити) надання Послуги Споживачеві.

Обмеження (припинення) надання послуги не є підставою для розірвання Договору про надання Послуги.

45. Надання Послуги відновлюється у повному обсязі протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиту Послугу чи з дати укладення угоди про реструктуризацію такої заборгованості.

46. Витрати Виконавця, пов’язані з відновленням надання Послуги Споживачеві, підлягають відшкодуванню за рахунок Споживача відповідно до кошторису витрат на відновлення надання Послуги, складеного Виконавцем.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ

47. У разі ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості Послуги Споживач має право викликати Виконавця (його представника) для проведення перевірки кількості та/або якості надання Послуги.

Оформлення претензій споживачів здійснюється в порядку, передбаченому статтею 27 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

48. За результатами перевірки якості надання Послуги складається акт-претензія відповідно до порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

49. Виконавець зобов’язаний прибути на виклик Споживача не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання повідомлення.

50. У разі проведення перевірки якості наданої Послуги з централізованого водопостачання Споживач має право здійснити забір проб. Інформація про забір проб зазначається в акті-претензії.

У разі встановлення за результатами дослідження відібраних проб факту постачання (надання) Послуги неналежної якості витрати Споживача на оплату проведених досліджень підлягають компенсації за рахунок Виконавця.

51. У разі неприбуття Виконавця в установлений строк або необґрунтованої відмови підписати акт-претензію такий акт-претензія підписується Споживачем та не менш як двома споживачами, які проживають (розташовані) у сусідніх будівлях і надсилається Виконавцеві рекомендованим листом.

52. Виконавець протягом п’яти робочих днів вирішує питання щодо задоволення вимог, зазначених в акті-претензії, або видає (надсилає) Споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії. У разі ненадання Виконавцем відповіді в установлений строк претензії Споживача вважаються визнаними таким Виконавцем.

ТОЧКИ, В ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПЕРЕДАЧА ПОСЛУГ СПОЖИВАЧУ

53. Точкою, в якій здійснюється передача Послуги від Виконавця Споживачеві, є місце підключення відповідної мережі Споживача до мереж Виконавця, відображеній в Акті розмежування балансової належності мереж централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення.

Акт розмежування балансової належності мереж централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення складається Виконавцем та після його підписання Сторонами є невід’ємною частиною даного Договору.

ФОРС – МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

54. Сторони звільняються від відповідальності згідно з Договором у разі настання дії непереборної сили (надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює надання відповідної Послуги згідно з Договором.

55. Сторона, яка не може виконати прийнятих на себе зобов’язань внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов’язана в письмовій формі повідомити іншій стороні про час настання, можливу тривалість та вірогідну дату припинення дії даних обставин, підтвердивши наявність дії форс-мажорних обставин відповідними документами.

56. У разі настання форс-мажорних обставин строк дії Договору продовжується або припиняється за згодою Сторін.

57. Доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий уповноваженим органом.

ОСОБЛИВІ УМОВИ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

58. Договір укладається строком на один рік, а в частині зобов’язань, які виникли на підставі цього Договору до повного виконання їх Сторонами. Якщо за два місяці до закінчення зазначеного строку жодна із Сторін не повідомить письмово іншій стороні про відмову від Договору, Договір вважається продовженим на один рік.

59. Внесення змін до Договору здійснюється шляхом укладення Додаткової Угоди, якщо інше не передбачено Договором.

60. Договір може бути розірваний Споживачем за умови попередження про це Виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання Договору та допуску Виконавця для здійснення технічного припинення надання Послуги.

61. Сторони надають одна одній згоду на використання та обробку своїх персональних даних, у тому числі надання їх третій особі, виключно для здійснення повноважень та дій, що необхідні для реалізації прав та виконання обов’язків, передбачених Договором, відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” та інших законодавчих актів.

62. Спори, що можуть виникнути у процесі виконання Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів. Неврегульовані питання вирішуються у судовому порядку.

63. Договір укладений у двох примірниках по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

ІНШІ УМОВИ

64.Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Споживачів шляхом його розміщення (оприлюднення) на сайті Виконавця, (постійно доступний для ознайомлення-

https://shpykivska-gromada.gov.ua/).

65. Усі Додатки та Додаткові Угоди до даного Договору є його невід’ємною частиною.

66. З дати підписання даного Договору всі договірні відносини по попередньому договору про надання послуги з централізованого водопостачання втрачаються .

67. Всі умови до даного Договору внесені та погоджені Сторонами за взаємною згодою. У випадках не передбачених цим Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства України, в тому числі Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», іншими нормативно-правовими актами.

68. У разі наявності у Споживача заборгованості з оплати вартості Послуги, що були отримані Споживачем до укладення даного Договору, сторони за взаємною згодою та у порядку, передбаченому законодавством, укладають графік погашення заборгованості, який оформлюється окремим Договором про реструктуризацію заборгованості.

У разі відсутності графіка погашення заборгованості Виконавець має право грошові кошти, отримані від Споживача за надану Послугу в поточному розрахунковому періоді, зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості Споживача відповідно до черговості її виникнення незалежно від вказаного в платіжному дорученні призначення платежу.

Укладення сторонами та дотримання Споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє Споживача від виконання поточних зобов’язань за Договором.

70. Сторони погодились, що повідомлення та інші документи, якими будуть обмінюватися Сторони, вважатимуться врученими належним чином, якщо вони:

1) були надіслані на адресу для листування Споживача, що зазначена у цьому Договорі;

2) були вручені особисто або уповноваженому представнику Сторони. В такому випадку Сторона або уповноважений представник Сторони, якому було вручено повідомлення, зобов’язаний підписати отримане повідомлення (інший документ) та зазначити свої П.І.П, а також зазначити дату отримання на примірнику іншої Сторони;

3) були направлені за допомогою засобів поштового звя’зку рекомендованим листом з описом вкладення на адресу для листування Споживача, що зазначена у цьому Договорі. В такому випадку днем вручення повідомлення, інших документів є:

- день його особистого вручення під розписку;

- сьомий календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв’язку, в якому обслуговується одержувач (у разі направлення рекомендованим листом);

- день проставляння у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати рекомендований лист чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, міся проживання чи перебування особи.

- Були направлені на адреси електронної пошти Сторін, що зазначені в цьому Договорі, у формі відсканованих копій підписаних Сторонами документів. Якщо повідомлення, інші документи надіслано на електронну адресу пізніше 17 годин, таке повідомлення, документи вважаються врученими у робочий день, наступний за днем іх відправлення, незалежно від надходження повідомлення про доставлення.

- Направлені Споживачу через особистий кабінет.

- Повідомлення та інші документи, обмін якими було здійснено з використанням зазначених в цьому Договорі засобів поштового та електронного зв’язку, вважаються викладеними в письмовій формі та мають юридичну силу письмового документу і можуть використовуватися як Додатки до цього Договору.


 

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

Комунальне підприємство «Шпиків»

Юридична адреса: 23614, Вінницька обл.,

смт. Шпиків, вул. Ліпіна, 3.

р/р UA 803020760000026009300340029

в АТ «Ощадбанк»

Код ЄДРПОУ: 32396328

МФО: 302076

Тел.: 067-989-36-67; 093-480-08-13, Ел. адреса: kp_shpukiv_pokaznuku@ukr.net

Директор КП «ШПИКІВ»

 

_____________________/ Дмитро Сіденко/

 

 

 

 

https://rada.info/upload/users_files/04326261/bf69106645e8f8556809134f202f7656.do

 

 

 


 


 

 

 


 

 


 


 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь